Novinky | Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

08.06.2017

 

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Obec Štítnik v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- priamy prenájom nebytového priestoru so samostatným vchodom z južnej strany budovy (kaderníctvo) o výmere podlahovej plochy 34,5 m2 nachádzajúceho sa na prízemí  budovy Zdravotného strediska, Ochtinská, súpisné č .447 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č.519/3 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 2119,

na základe žiadosti p. Miloty Makai, Slavošovce

 

Doba nájmu: podľa určenia OZ

Cena nájmu: 10,-EUR/m2/ kalendárny rok za celý predmet nájmu

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt  pre obec  nemá zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani  nevyužívala celý objekt budovy a záujemca o prenájom  týchto priestorov na svoje náklady  ich bude udržiavať v prevádzkovom  stave a vzhľadom na to že žiadateľ má záujem pokračovať v prevádzkovaní kaderníctva.

 

 

Doba zverejnenia: 24.05.2017

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.stitnik.ocu.sk , úradná tabuľa Obce Štítnik

V Štítnik, dňa 24.05.2017                                                                           Ladislav Belányi

                                                                                                starosta obce

 

_____________________________________________

 

 

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Obec Štítnik v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 

- pozemku registra E číslo parcely 365 zastavané plochy a nádvoria (uzatvorená skládka odpadu )

vedeného na LV 1288 katastra obce Štítnik o celkovej výmere 4 472 m2 vo vlastníctve Obce

Štítnik

 

subjektu: OLÁH VLADIMÍR, Malá Maša 85, Štítnik

 

za účelom pestovania nektarodajných ( včelárských ) rastlín a drevín pre znášku včelstva

 

Doba nájmu: 20 rokov

Cena nájmu: 0,0045 EUR/m2/rok

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

to že pozemok je dlhodobo nevyužívaný, zanedbaný a o prenájom pozemku nikto neprejavil záujem. Užívaním pozemku sa zamedzí ďalšiemu znehodnocovaniu a zarastaniu náletovými, inváznymi rastlinami a drevinami.

 

Doba zverejnenia:

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.stitnik.ocu.sk , úradná tabuľa Obce Štítnik

V Štítnik, dňa 15.05.2017


 

                                                                                       Ladislav Belányi

                                                                                           starosta obce

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ

Pozvánka na podujatie "Plešivské leto"

Pozvánka na "ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY 2018"

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Pozvánka na "Vatru zvrchovanosti 2018"

Sociálne poradenstvo v našej obci

Pozvánka na CARULLOSY GULAŠ FEST

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Výberové konanie

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: