Novinky | INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

18.05.2017

      Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 k oznámeniu podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ ) č. s.: OU-RV- OSZP-2017/004682

č. záznamu: 2017/11842
 
a) Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava oznamuje verejnosti, že strategický dokument„ Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štítnik “, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 4 ods. 1 zákona.
 
Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Názov navrhovanej činnosti : Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štítnik
Predmet činnosti : Predmetom zámeru je navrhnutie aktualizované zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb.
Miesto realizácie:  Katastrálne územie obce Štítnik
Navrhovateľ:  Obec Štítnik, Námestie 1. Mája 167, 049 32 Štítnik
 
b) Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
 
c) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti: Navrhovaná činnosť bude povolená v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).
 
d) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-stitnik
 
Dotknutá obec do 3 pracovných dní informuje verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej po dobu 15 dní od zverejnenia
informácie o jeho doručení.
 
e) Verejnosť môže doručiť svoje písomné pripomienky k zámeru príslušnému orgánu do 15 dní od zverejnenie zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 6 ods. 5 na adresu:
 
Okresný úrad Rožňava
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Rótha 30
048 01 Rožňava
 
Písomné stanoviska sa považujú za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
 
 
Povoľujúci orgán 1. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
                                2. Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik

 

 

Pozvánka na víkendový kurz

Pozvánka na koncert

Pozvánka na Rožňavský veľtrh pre seniorov

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: