Novinky | Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

23.12.2019

 

 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

Zmluva o spolupráci číslo N20160128016

Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016

Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:  30.06.2019

 

 Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Erika Gallová

Terénna pracovníčka/pracovník  Ľubomír Karalo

 

E- mail: tspstitnik@gmail.com

Tel. kontakt: 058 7886972, 0911617244

Adresa kancelárie:Štítnik, ul. Ochtinská 447, budova Zdravotného strediska na prízemí

                        

Úlohy TSP:

 Našou úlohou je pomáhať klientom pri hľadaní optimálneho spôsobu riešenia ich problémou a sprevádzať ich pri realizácií tohto riešenie v súlade so zákonmi SR a s princípmi TSP.

Naša práca sa zameriava najmä na tieto oblasti:poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémovporadenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potriebuľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klientaspolupráca s inštitúciami: škola ( pri zápise žiakov, pri monitorovaní dochádzky, záškoláctva), lekárske pracovisko ( všeobecný lekár, pediater, nemocnice), Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ( sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, dávka v hmotnej núdzi, dôchodky, sociálne dávky), polícia, súdy a exekútorské úrady ( dohody o splátkovom kalendári), Sociálna poisťovňaporadenstvo v oblasti zamestnania ( písanie žiadostí, životopisov, súhlasu so spracovaním osobných údajov, hľadanie kontaktov na internete)spolupráca s detskými domovmi a špeciálnymi základnými školamy, podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich problémov

                                                                                                                  Terenny sociálny pracovníci

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Pozvánka na turnaj

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: