Materská škola

Riaditeľka školy: Bc. Monika Kolesárová

Adresa školy:
Materská škola v Štítniku
Jelšavská 318
049 32 Štítnik

Tel: +421 58 79 31 236

mail: msstitnik@gmail.com

 

Okienko do materskej školy.

Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí.
Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť i kreativitu.
Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom i rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov.
Dôraz kladieme aj na podnetnosť prostredia, tomu prispôsobujeme výber hračiek i učebných pomôcok. Darí sa nám ich pravidelne dopĺňať. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí.
Jedinečnosť našej materskej školy spočíva aj v takmer rodinnom charaktere budovy. A tak sa tu všetci poznáme, vidíme, stretávame ako jedna rodina.
Svoje miesto má na škole aj krúžková činnosť výtvarný krúžok, krúžok anglického jazyka, krúžok tanečno-pohybový . Sme školou, ktorá je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie , Adamko hravo a zdravo a z tohto vychádzajú tiež niektoré naše aktivity.

Celoslovenský projekt podpory zdravého života detí
• je zodpovedným návodom na riešenie dlhodobých problémov podpory a ochrany zdravia našich detí
• je koncepčne prepojený na Program výchovy a vzdelávania detí MŠ a na prvouku 1. a 2.ročníka ZŠ
• prehlbuje vedomosti detí, inšpiračne ich motivuje a vychováva k zodpovednejšiemu vzťahu voči najzákladnejším hodnotám zmysluplného života
• prebúdza záujem o prirodzenú skúsenosť generácií, overené pravdy zdravého rozumu a kultúru regiónov
• nie je poplatný žiadnemu z módnych smerov, ale je pôvodným dielom tímu odborníkov, ktorým osud zdravia a šťastia našich detí leží na srdci
• je odborne garantovaný Úradom verejného zdravotníctva SR
• je odporúčaný Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR
Symbolom projektu je mimická bábka „Adamko“, pôvodné autorsky premyslené chránené dielo. Je to učebná pomôcka, úzko previazaná s tvorivými úlohami pre deti.
Projekt rozvrhnutý do troch rokov sa opiera o pracovné zošity obohatené o aspekt výchovy prosociálnej a enviromentálnej. Pre predškolákov sú to ADAMKOCKY ZDRAVIA, ktoré ponúkajú aj riešenia z oblasti rozvoja grafomotoriky. Taktiež aj mnoho nápadov pre pedagógov, s príťažlivými a zároveň nenáročnými námetmi na citovú výchovu, všestranný rozvoj vnímavosti a tvorivosti detí.
Adamkove kocky zdravia sa tento školský rok zamerajú na „Rodinu“ a „Ochranu prírody“. V duchu týchto tém sa budú niesť aj vedomostné dopoludnia v našej MŠ.
Projekt podpory zdravia bol po prvý raz prezentovaný v roku 2004 na celoslovenskej vedeckej konferencii 31. Dni Ivana Stodolu.
V súčasnosti sa projekt deťom prihovára časopisom „Adamko“ a samostatnými rubrikami v cyklických programoch „Halabala“(Sro) a „Gombík“(STV)


 

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: