Predaj nehnuteľností obce

22.10.2018

 

 

 Obec Štítnik

_______________________________________________________

 

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Štítnik v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Štítniku č. 266/2017 zo dňa 29.11.2017 zverejňuje

 

zámer odpredaja prebytočného majetku obce, a to:

 

  • novovytvoreného pozemku parcela reg. C-KN č. 847/18 (ostatné plochy) o výmere 115 m2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288

 

kupujúcemu Petro Štefan a manželka Petrová Anna rod. Kostelníková, ul. Mlynská 490

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

ide o prevod pozemku nízkej výmery a na odpredaj pozemku iným spôsobom by vznikli neprimerané vysoké

náklady v porovnaní s dosiahnutým výnosom a že žiadateľom je blízka osoba poslanca OZ , je predaj možný len v prípadoch uvedených v §9a ods.8 písm e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 

V Štítniku dňa 22.10.2018

 

 

Uznesenie OZ č.266/2017 z  23.zasadnutia OZ dňa 29.11.2017

 

                                                                                                     Ladislav Belányi

                                                                                                        starosta obce

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

V súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. zverejňujeme prehľad predaného majetku obce Štítnik

 

 

  2015          
P.č. Predmet zmluvy dátum prevodu č.zmluvy meno/názov adresa/sídlo IČO
1 predaj nehnuteľnosti parcela 20.07.2015 651/2015 Kolesárová Zdenka Štítnik, Ochtinská 447  
  CKN 519/22          
             

Obdobie: rok 2014

P.č. Predmet zmluvy dátum prevodu č.zmluvy meno/názov adresa/sídlo IČO
1 záložná zmluva 18.02.2014 0071-PRB-2013/Z MDVaRR SR Námestie slobody 30416094
  nehnuteľnosti na LV 2202       Bratislava  
2 predaj nehnuteľnosti parcela 22.05.2014 607/2013 Jozef Sivók Štítnik, Mlynská 189  
  CKN 91/4, 91/5          
3 predaj nehnuteľnosti parcela 13.02.2014 813/2013 Ján Kolesár Štítnik, Ochtinská 519  
  CKN 460/3     Monika Kolesárová    
4 predaj nehnuteľnosti parcela 18.09.2014 608/2014 Macko Mário Štítnik, Jelšavská 527  
  CKN 608/2014          
5 predaj nehnuteľnosti parcela 01.12.2014 934/2014 Alena Suchanová Štítnik, Nová 121
  CKN 249/51          

 

Obdobie: rok 2013

P.č. Predmet zmluvy dátum prevodu č.zmluvy meno/názov adresa/sídlo IČO
1 predaj nehnuteľnosti parcela 08.03.2013 341/2013 Mário Macko Štítnik, Jelšavská 527
  CKN 805/1          
2 záložná zmluva 30.10.2013 808/388/2013 Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8 31749542
  nehnuteľnosti na LV 2202       Bratislava  

 

 

Obdobie: rok 2012

P.č. Predmet zmluvy dátum prevodu č.zmluvy meno/názov adresa/sídlo IČO
1 predaj nehnuteľnosti parcela 29.11.2012 1397/2012 Šarlota Gallošová Štítnik, Ochtinská 468
  CKN 787/4,805/11          

 

 

Obdobie: rok 2011

P.č. Predmet zmluvy dátum prevodu č.zmluvy meno/názov adresa/sídlo IČO
1 predaj nehnuteľnosti parcela 23.03.2011 340/2011 Ing. Katarína Zajacová Štítnik, Jelšavská 323
  CKN 799/6          
2 predaj nehnuteľnosti parcela 24.01.2011 100/2011 Miloš Gallo Barnák Štítnik, Teplická 265  
  CKN 791/2          
3 záložná zmluva 28.04.2011 808/74/2010 Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8 31749542
  nehnuteľnosti na LV 2119       Bratislava  
4 záložná zmluva 24.05.2011 0038-PRB-2010/Z MDVaRR SR Námestie slobody 30416094
  nehnuteľnosti na LV 2119       Bratislava  


 

Obdobie : rok 2010

P.č. Predmet zmluvy dátum prevodu č.zmluvy meno/názov adresa/sídlo IČO
1 predaj nehnuteľnosti parcela 16.11.2010 1192/2010 Monika Tomiová, Štítnik, Teplická 267
  CKN 612/52     Olga Repaská Štítnik, Školská 294  
2 predaj nehnuteľnosti parcela 08.09.2015 933/2010 Lapajová Margita Štítnik, Nová 119  
  CKN 249/49          
3 predaj nehnuteľnosti parcela 08.09.2010 932/2010 Pavol Rogos Štítnik, Družstevná 147  
  CKN 249/43          
4 predaj nehnuteľnosti parcela 30.11.2010 1237/2010 Valéria Hromá Štítnik, Ochtinská 593/2  
  CKN 519/20          
5 predaj nehnuteľnosti parcela 29.11.2010 1236/2010 Spišák Ján Štítnik, Ochtinská 594/3  
  CKN 519/21     Ľudmila Spišáková    
6 predaj nehnuteľnosti parcela 22.12.2010 1058/2010 Stanislav Lipták Štítnik, Ochtinská 502  
  CKN 461/44     Katarína Liptáková    
7 predaj nehnuteľnosti parcela 14.09.2010 962/2010 Helena Horváthová Štítnik, Družstevná 148  
  CKN 249/42, 249/7, 249/44          

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: