Stavebné činnosti

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.10.2012 - stavebná správa
 1. Sadzobník platný od 01.10.2012
Žiadosť o povolenie na výrub dreviny rastúcej mimo lesa
 1. Žiadosť o povolenie na výrub dreviny rastúcej mimo lesa
 2. Oznámenie o výrube drevín
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie
 1. Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie
Vyvlastňovacie rozhodnutie
 1. Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení
Územné rozhodnutie - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia - nie jednoduché stavby
 2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby
 3. Návrh na zmenu územného rozhodnutia
Stavebné úpravy a udržiavacie práce
 1. Ohlásenie stavebných úprav
 2. Ohlásenie udržiavacích prác
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 1. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na ktorú bolo vydané SP
 2. Žiadosť o predĺženie doby výstavby
 3. Žiadosť o zmenu stavebného dozoru
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 1. Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby
 2. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - bez stavebných úprav
Povolenie na odstránenie stavby
 1. Žiadosť o odstránenie stavby
Stavebné povolenie - Žiadosti o vydanie stavebných povolení
 1. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia SÚ
 2. Žiadosť o obnovu, nadstavbu a prístavbu rodinného domu
 3. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 4. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby
 1. Ohlásenie drobnej stavby
 2. Ohlásenie drobnej stavby - elektrickej prípojky
 3. Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačnej prípojky
 4. Ohlásenie drobnej stavby - plynovej prípojky
 5. Ohlásenie drobnej stavby - vodovodnej prípojky
 6. Žiadosť o výstavbu garáže
 7. Žiadosť o zriadenie vodnej stavby - studne a na odber podzemných vôd
Verejná vyhláška k návrhu na vydanie územného rozhodnutia k umiestneniu líniovej stavby
 1. Vyhláška + mapa
 2. Verejná vyhláška
 3. mapa k verejnej vyhláške
 4. Verená vyhláška č 509-002

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: